ที่ รบ 51010/ว2962  ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ส่งถึง  3   แห่ง
  รพ.วัดเพลง,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  รพ.วัดเพลง,   งานบริหาร,   งานธุรการ,