ที่ รบ 0032/ว4993  ขอความร่วมมือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้ข้อมูลการนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัด

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,