ที่ ตช 0022(รบ).7(10)/603  การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ผู้ต้องหา

ส่งถึง  2   แห่ง
  งานชันสูตร,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานชันสูตร,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,