ที่ สธ 0209.01/3057  ขอส่งแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ของศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ สำหรับผู้ที่ประสงค์ฉีดเข็ม 2 ณ หน่ว

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,