ที่ รบ 51010/ว 3146  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" ตามโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขอองค์ก

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,