ที่ TE110263WP-10  ขอความกรุณาช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่2

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานการเงิน,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   งานการเงิน,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,