ที่ รบ 0032/6789  แนวทงการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,