ที่ รบ 0032/ว7310  ขอความร่วมมือผุ้รับผิดชอบงานวัยเรียนร่วมทีมติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ระดับอำเภอ

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,