ที่ ตช 0022(รบ).7(10) / 667  ขอความร่วมมือตรวจหาเชื้อ COVID-19 และขอความอนุเคราะห์ค่าตรวจ Covid-19 Antigen ของผู้ต้องหา

ส่งถึง  4   แห่ง
  งานชันสูตร,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  4    แห่ง
  งานชันสูตร,   งานบริหาร,   งานธุรการ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,