ที่ ส.พ.ส. ว.1/2564  การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ส่งถึง  3   แห่ง
  รพ.วัดเพลง,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  รพ.วัดเพลง,   งานบริหาร,   งานธุรการ,