ที่ รบ 0032/ว7639  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนบริการที่จำเป็นสู่ชุดสิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์

ส่งถึง  2   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,