ที่ บสธ 10/2564  โครงการประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุุข ประจำปี 2564 "หลักสูตรการพัฒนางานด้านพัสดุ"

ส่งถึง  2   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,