ที่ รบ 0032/ว7653  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2565

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,