ที่ ลต (รบ) 79301/70  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อโควิต-19 ด้วย Antgen test kit (ATK)

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,