ที่ รบ 0032/ว7856  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หนนังสือคู่มือแนวทางการปฏิบัติเมื่อแยกกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด-19

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,