ที่ BMS-LE64-1104  แจ้งการไม่รับรองผลการติดตั้งระบบ HIS Gateway ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานสารสนเทศ,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานสารสนเทศ,   งานบริหาร,   งานธุรการ,