ที่ รบ 0032/ว8403  ขอส่งแผนรองรับนโยบายประเทศ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์ COVID-19

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานสารสนเทศ,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานสารสนเทศ,   งานบริหาร,   งานธุรการ,