ที่ รบ 0032/1077  ขอแจ้งการเรียกคืนชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SAVRS-CoV-2 แบบการตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Anti

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,