ที่ รบ 0032/ว1188  แนวทางการตรวจโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว

ส่งถึง  4   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  
งานประกัน,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  4    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,   งานประกัน,