ที่ รบ 0032/ว1398  ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดราชบุรี

ส่งถึง  4   แห่ง
  องค์กรแพทย์,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  4    แห่ง
  องค์กรแพทย์,   งานบริหาร,   งานธุรการ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,