ที่ รบ 0032/ว1923  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ตามโครงการแพทย์แผนไทยสู้ภัย COVID-19

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานแพทย์แผนไทย,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   งานแพทย์แผนไทย,