ที่ รบ 0032/ว2071  ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานแพทย์แผนไทย,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   งานแพทย์แผนไทย,