ที่ สปสช.6.70/(ร) ว.00059  เงินค่าบริการทางการแพทย์ สปสช. (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) รอหักกลบ

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานการเงิน,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   งานการเงิน,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,