ที่ สปสช.6.70/(ช) ว.00221  ชะลอการโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานการเงิน,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   งานการเงิน,