ที่ รบ 0033/ว3007  ขอยกเลิกแนวทางการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ COVID-19 เพื่อรับการผ่าตัดคลอดในรายที่ีมีข้อบ่งชี้ทางสูติกรรม

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,