ที่ รบ 0033/ว3024  ขอความร่วมมือดำเนินการรายงานผุู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Application Prog

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,