ที่ รบ 0032/ว2415  ส่ง Mini Book "34 เรื่อง แม่ท้อง แม่ให้นมต้องรู้ เตรียมพร้อมสู้ อยู่กับ COVID-19"

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,