ที่ มมท.021/2565  ขอส่งหนังสือบันทึกงานรำลึก 13-14 ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ วันที่ 13 มกราคม 2565

ส่งถึง  2   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,