ที่ BMS-LE63-128  ขอเพิกถอนหลักค้ำประกันสัญญาคืน

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานพัสดุ,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   งานพัสดุ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,