ที่ สปสช.6.70/(อ) ว.07946  แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์สปสช.(เงินกู้ตาม พรก.COVID-19 2564)

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานการเงิน,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   งานการเงิน,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,