ที่ รบ 0033/ว3421  ขอความร่วมมือสนนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Th

ส่งถึง  2   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,