ที่ รบ 0032/ว 2422  ส่งแผ่นพับเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ส่งถึง  2   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,