ที่ รบ 0032/ว2554  ขอความร่วมมือการออกหนังสือส่งต่อผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงวิกฤต COVID-19

ส่งถึง  4   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานการเงิน,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  4    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   งานการเงิน,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,