ที่ รบ 0032/ว 2325  ขอชี้แจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบกลาง(COVID-19) เพิ่มเติม

ส่งถึง  4   แห่ง
  งานเภสัชกรรม,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานการเงิน,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  4    แห่ง
  งานเภสัชกรรม,   งานบริหาร,   งานธุรการ,   งานการเงิน,