ที่ รบ 0032/ว2842  การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19

ส่งถึง  26   แห่ง
  รพ.วัดเพลง,  
งานชันสูตร,  
งานเภสัชกรรม,  
งานเอกซ์เรย์,  
งานทันตกรรม,  
งาน OR,  
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน,  
งาน LR,  
งานห้องบัตร,  
งานสารสนเทศ,  
องค์กรแพทย์,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานผู้ป่วยใน,  
งานหน่วยจ่ายกลาง,  
งานโรงครัว,  
งานผู้ป่วยนอก,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  
งานการเงิน,  
งานพัสดุ,  
งานกายภาพ,  
งานซ่อมบำรุง,  
งานคุณภาพ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  
งานประกัน,  
งานเวชสถิติ,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   งานสารสนเทศ,  

 ยังไม่รับ  25    แห่ง
  รพ.วัดเพลง,   งานชันสูตร,   งานเภสัชกรรม,   งานเอกซ์เรย์,   งานทันตกรรม,   งาน OR,   งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน,   งาน LR,   งานห้องบัตร,   องค์กรแพทย์,   งานบริหาร,   งานธุรการ,   งานผู้ป่วยใน,   งานหน่วยจ่ายกลาง,   งานโรงครัว,   งานผู้ป่วยนอก,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,   งานการเงิน,   งานพัสดุ,   งานกายภาพ,   งานซ่อมบำรุง,   งานคุณภาพ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,   งานประกัน,   งานเวชสถิติ,